Kulturistika

Provoz posilovny pondělí, středa, pátek od 17:00 hod. do 19:00 hod. Přijďte si zacvičit pod vedením kvalifikovaných trenérů

Kontaktní osoba: Masud Nael
tel.: 604 748 040
e-mail: nael66@gmail.com

T J   Z  Á  V I  Š I  C E
N Á V Š T Ě V N Í     Ř Á D   P O S I L O V N Y
Vážení návštěvníci,
tato posilovna byla vybudována nemalými prostředky TJ Závišice,obce Závišice a dobrovolnou
bezplatnou prací členů TJ Závišice a je Vám dáváno k dispozici k smysluplnému využití volného
času. Pro zpříjemnění vašeho pobytu i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování podmínek
tohoto návštěvního řádu.
Provozní doba :  pondělí, středa,pátek od.17.00 do 19.00 hod.
( v jinou dobu jen po dohodě s TJ Závišice )
Návštěvník je povinen :
respektovat návštěvní řád a pokyny cvičitele
při vstupu do šaten přezout obuv
chovat se slušně a ukázněně, tak aby neohrožoval sebe ani ostatní
uhradit za vstup do posilovny poplatek ve výši :
člen TJ Závišice 20 Kč
ostatní 30 Kč
V posilovně platí zákaz :
poškozování a znečišťování prostor a vybavení
( v případě úmyslného poškození nebo zničení bude vymáhána náhrada
škody tělovýchovnou jednotou TJ Závišice )
kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
vstup ve znečištěné obuvi
Odpovědnost za škody :
návštěvník využívá zařízení posilovny dobrovolně a na vlastní nebezpečí
TJ Závišice neodpovídá za veškeré škody způsobené návštěvníkům za dobu
jejich pobytu v posilovně
Děkujeme Vám, že tento návštěvní řád dodržujete.
Provozovatel posilovny :
TJ Závišice, z.s.
Důležitá telefonní čísla :
Hasiči Záchranná Policie
služba
150 155 158