Tělocvična

T J   Z  Á  V I  Š I  C E
N Á V Š T Ě V N Í     Ř Á D   T Ě L O C V I Č N Y
Vážení návštěvníci,
tato tělocvična byla vybudována nemalými prostředky obce Závišice,TJ Závišice a dobrovolnou
prací členů TJ Závišice.Její provoz je nyní  financován ZŠ a obcí Závišice.
Pro zpříjemnění vašeho pobytu i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování podmínek
tohoto návštěvního řádu.
Provozní doba : dle rozpisu cvičebních hodin
( v jinou dobu členové TJ jen po dohodě s TJ Závišice, ostatní – s ředitelkou ZŠ)
Návštěvník je povinen :
respektovat návštěvní řád a pokyny cvičitele
při vstupu do tělocvičny je návštěvník povinen přezout obuv,do prostoru šaten a
tělocvičny je povolen vstup pouze v cvičební obuvi
dodržovat čistotu a pořádek v celém areálu
po ukončení cvičení sklidit nářadí na určené místo v nářaďovně
uhradit za celoroční vstup poplatek stanovený výborem TJ
Cvičitel  je povinen :
zapsat dobu pobytu v tělocvičně do evidence cvičebních hodin
zajistit dodržování pořádku a čistoty tělocvičny
závady a škody zapsat do evidence cvič.hodin. V případě, kdy je znám viník
způsobené škody, nahlásit jeho jméno předsedovi TJ
zajistit vypnutí osvětlení, uzavření vody a uzamčení objektu
V tělocvičně platí přísný zákaz :
poškozování a znečišťování prostor a vybavení
(v případě úmyslného poškození nebo zničení bude vymáhána náhrada škody )
kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
vstupu ve znečištěné obuvi nebo na kolečkových bruslích
uschovávání kol v objektu šaten
Odpovědnost za škody :
návštěvník využívá tělocvičnu dobrovolně a na vlastní nebezpečí
TJ Závišice neodpovídá za veškeré škody způsobené návštěvníkům
jejich vlastní činností po dobu pobytu v areálu tělocvičny
Děkujeme Vám, že tento návštěvní řád dodržujete.
Provozovatel tělocvičny :
Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace
Důležitá telefonní čísla :
Hasiči Záchranná Policie
služba
150 155 158